Tytuł projektu: Opracowanie technologii automatycznego mobilnego systemu do nakładania powłok malarskich na powierzchniach wewnętrznych rur przesyłowych i ich złączy.

Działania w ramach projektu: Przedmiotem projektu jest doposażenie Działu B+R w niezbędną infrastrukturę techniczną oraz przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie innowacyjnej w skali świata technologii automatycznego mobilnego systemu do nakładania powłok malarskich na powierzchniach wewnętrznych rur

przesyłowych i ich złączy spawanych. Zaproponowana do opracowania technologia wykonywania powłok malarskich związana jest nierozłącznie z dedykowanym, nowym
i unikalnym oprzyrządowaniem, co umożliwi wykonywanie powłok malarskich na powierzchniach wewnętrznych rur i ich złączy spawanych.

Projekt obejmuje:

-doposażenie działu B+R w niezbędną aparaturę

-przeprowadzenie badań przemysłowych;

-przeprowadzenie prac rozwojowych.

Grupa docelowa: Bezpośrednim odbiorcą efektów projektu jest Beneficjent, czyli firma Proma Sp. z o. o. , który na podstawie otrzymanych wyników badań będzie mógł zwiększyć konkurencyjność własnych usług. Do odbiorców pośrednich projektu należą firmy zajmujące się budową i rozbudową sieci przesyłowych oraz firmy zajmujące się przesyłem i dystrybucją mediów gazowych.

Cele projektu: Celem projektu jest przeprowadzenie doposażenie działu B+R w niezbędną aparaturę do badań oraz przeprowadzenie projektu badawczo-rozwojowego związanego z opracowaniem innowacyjnej w skali świata technologii automatycznego mobilnego systemu do nakładania powłok malarskich na powierzchniach wewnętrznych rur przesyłowych i ich złączy spawanych. Poprzez realizacje przedmiotowego projektu Wnioskodawca wzmocni swoje możliwości badawcze i innowacyjne. Dzięki realizacji projektu dojdzie do doposażenia działu B+R, zaangażowania posiadanych w przedsiębiorstwie zasobów badawczych (technicznych i kadrowych) doprowadzenia nowych, eksperymentalnych prac ukierunkowanych na otrzymanie nowej wiedzy, celem jej wykorzystania w obecnych i przyszłych procesach wdrożeniowych.

Projekt badawczy wpłynie na zwiększenie aktywności badawczej przedsiębiorstwa, zdobycie nowego doświadczenia naukowego oraz przyczyni się do realizacji dalszych projektów badawczych, bazujących na wynikach przedmiotowego projektu. W konsekwencji zwiększenia aktywności B+R przedsiębiorstwa dojdzie do wzrostu wydatków na działalność badawczo-rozwojową podmiotu. Tym samym zostaną zrealizowane cele FEO 2021-2027 w postaci rozwijania i wzmacniania zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywania zaawansowanych technologii w procesach badawczych i rozwoju przedsiębiorstw.

 

Wartość projektu: 2 521 243,35PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 000 000,00PLN

#FunduszeUE