PROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

jest jednym z partnerów w projekcie pn.:

„Laminowana stalowa rura osłonowa – Polska Innowacja w przewiertach horyzontalnych”

 

 

Projekt jest realizowany w partnerstwie z firmą „IZOSTAL” SPÓŁKA AKCYJNA (Lider projektu) oraz Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (Partner projektu).

 

Celem projektu jest opracowanie koncepcji laminatu szklano-żywicznego do zabezpieczania rur stalowych z powłoką antykorozyjną o odporności na ścinanie pow. 100 N/cm2 i przyczepności pow. 125 N/cm2, wraz z opracowaniem stanowisk do przygotowania rur, linii do nanoszenia nowych powłok oraz warunków instalacji.

 

Efektem projektu będzie innowacja produktowa w postaci rury stalowej z powłoką antykorozyjną, zabezpieczoną powłoką laminatową o wielkopowierzchniowej przyczepności oraz innowacje procesowe -innowacyjna technologia odpowiedniego przygotowania rur stalowych z powłoką antykorozyjną, która zostanie wdrożona do działalności IZOSTAL S.A. oraz innowacyjna linia technologiczna do nanoszenia nowych powłok na rury stalowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym, która zostanie wdrożona do dział. PROMA Sp. z o.o..

 

 

Wartość całego projektu: 9 213 927,41 PLN

Wartość całego dofinansowania projektu: 5 301 354,25 PLN

w tym część dotycząca firmy PROMA Sp. o.o. :

Wartość projektu: 2 654 578,91PLN

Dofinansowanie: 1 592 747,35 PLN

fundusze

 

Projekt: „Wdrożenie przez PROMA Sp. z o.o. produkcji okładzin włóknisto-cementowych na rurach przewodowych dla rurociągów w terenach trudnych geologicznie z wykorzystaniem odpadowych włókien szklanych”

 

W wyniku powziętej wiedzy i na podstawie doświadczeń przy wprowadzaniu technologii nakładania powłok laminatowych podjęto decyzję o opracowaniu technologii umożliwiającej uzyskanie nisko kosztowej powłoki ochronnej na rurach z izolacją antykorozyjną dla zastosowania przy budowie rurociągów w otwartych wykopach, która miałaby szanse na wyparcie dotychczas stosowanych rozwiązań. Co stało się przesłanką dla niniejszego PROJEKTU.

 

Opracowana technologia posiada zdolność patentową. Spółka po zakończeniu realizacji inwestycji złoży wniosek o objęcie ochroną patentową opracowanej technologii produkcji i składu mieszaniny włóknisto-cementowej.

Szacuje się, że zastosowanie okładziny włóknisto-cementowej spowoduje bardzo znaczący spadek zużycia deficytowego piasku nawet kilkuset krotnie. Na uwagę zasługuje fakt, iż zakup i montaż metodą wykopową rur stalowych z dodatkową powłoką włóknisto – cementową w zależności od stopnia trudności geologicznej gruntu rodzimego ograniczy koszt zabezpieczenia rurociągu w trakcie jego montażu i eksploatacji o ok. 50%. Nowy produkt oszczędza czas realizacji inwestycji oraz znacząco zmniejsza wszelkiego rodzaju koszty logistyczne. Znacząco wpływa również na ochronę środowiska, niwelując konieczność zastępowania rodzimej gleby dodatkowymi podsypkami.

 

Celem projektu jest wdrożenie nowej technologii w wyniku realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym, umożliwiającej wytworzenie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług na zasadach określonych w ustawie.

 

Przedmiotowy projekt ukierunkowany jest na wdrożenie własnej nowej technologii opartej o przeprowadzone badania wykonane na zlecenie PROMA oraz uruchomienie na ich podstawie produkcji całkowicie nowego produktu w stosunku do wytwarzanych na terytorium RP. Produkcja zostanie uruchomiona w ramach nowo powstałej hali produkcyjno -magazynowej w oparciu o zakupione środki trwałe.

 

Wartość projektu:7 501 850,00 PLN

Dofinansowanie:3 230 960,49 PLN

 

PROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt pn.:

 

„Zakup infrastruktury technicznej oraz opracowanie innowacyjnej, zautomatyzowanej technologii nakładania laminatu szklano żywicznego na rurach z powłokami poliolefinowymi w celu uzyskania pełnopowierzchniowej przyczepności powłok laminatowych do podłoża”

 

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez opracowanie innowacyjnej zautomatyzowanej technologii nakładania laminatu szklano żywicznego na rurach z powłokami poliolefinowymi w celu uzyskania pełnopowierzchniowej przyczepności powłok laminatowych do podłoża. Tym samym celem projektu jest stworzenie szerokich możliwości rynkowych, a co za tym idzie maksymalne wykorzystanie potencjału funkcjonującego działu badawczo-rozwojowego oraz opracowanie produktu adekwatnego do wymagań i zapotrzebowania rynkowego.. Projekt w sposób bezpośredni wpłynie na realizację celu działania 1.1 RPO WO, tj. Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, gdyż w wyniku projektu dojdzie do zwiększenia zatrudnienia w dziale B+R wnioskodawcy oraz nastąpi opracowanie innowacji procesowej w postaci innowacyjnej zautomatyzowanej technologii nakładania laminatu szklano żywicznego na rurach z powłokami poliolefinowymi w celu uzyskania pełnopowierzchniowej przyczepności powłok laminatowych do podłoża.

 

Rezultatem projektu będzie zapewnienie wsparcia inwestycyjnego oraz wsparcia procesu badawczego. Dodatkowo projekt B+R wpłynie na zwiększenie aktywności badawczej przedsiębiorstwa, zdobycie nowego doświadczenia naukowego oraz przyczyni się do realizacji dalszych projektów badawczych bazujących na wynikach w/w projektu.

 

Wartość projektu: 2 900 075,01 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 436 105,24 PLN