PROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt pn.:

 

„Zakup infrastruktury technicznej oraz opracowanie innowacyjnej, zautomatyzowanej technologii nakładania laminatu szklano żywicznego na rurach z powłokami poliolefinowymi w celu uzyskania pełnopowierzchniowej przyczepności powłok laminatowych do podłoża”

 

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez opracowanie innowacyjnej zautomatyzowanej technologii nakładania laminatu szklano żywicznego na rurach z powłokami poliolefinowymi w celu uzyskania pełnopowierzchniowej przyczepności powłok laminatowych do podłoża. Tym samym celem projektu jest stworzenie szerokich możliwości rynkowych, a co za tym idzie maksymalne wykorzystanie potencjału funkcjonującego działu badawczo-rozwojowego oraz opracowanie produktu adekwatnego do wymagań i zapotrzebowania rynkowego.. Projekt w sposób bezpośredni wpłynie na realizację celu działania 1.1 RPO WO, tj. Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, gdyż w wyniku projektu dojdzie do zwiększenia zatrudnienia w dziale B+R wnioskodawcy oraz nastąpi opracowanie innowacji procesowej w postaci innowacyjnej zautomatyzowanej technologii nakładania laminatu szklano żywicznego na rurach z powłokami poliolefinowymi w celu uzyskania pełnopowierzchniowej przyczepności powłok laminatowych do podłoża.

 

Rezultatem projektu będzie zapewnienie wsparcia inwestycyjnego oraz wsparcia procesu badawczego. Dodatkowo projekt B+R wpłynie na zwiększenie aktywności badawczej przedsiębiorstwa, zdobycie nowego doświadczenia naukowego oraz przyczyni się do realizacji dalszych projektów badawczych bazujących na wynikach w/w projektu.

 

Wartość projektu: 2 900 075,01 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 436 105,24 PLN