Zaproszenie do składania ofert nr 001/2018

W ramach realizowanego projektu: „Wdrożenie przez PROMA Sp. z o.o. produkcji okładzin włóknisto-cementowych na rurach przewodowych dla rurociągów w terenach trudnych geologicznie z wykorzystaniem odpadów włókien szklanych”
Projekt realizowany będzie w ramach poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 – Kredyt na innowacje technologiczne
Zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy do złożenia oferty na:
Dostawę urządzeń transportu bliskiego – wózek widłowy boczny.